Fundacja
Solidarności
Dziennikarskiej

Wspieramy dziennikarzy
i dbamy o wolność słowa

„My powinniśmy język traktować z wyjątkowym szacunkiem,
bo jest to rdzeń kultury, coś, co nas przekracza, otwiera perspektywy.
Dla ludzi, którzy chcą zdominować, podporządkować sobie rzeczywistość, język jest
instrumentem.”

Bronisław Wildstein

Wróć do góry

Fundacja

Fundacja rozpoczęła swoją działalność w październiku 2015 r. Fundator – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, jako główny cel postawił organizacji niesienie pomocy dziennikarzom na różnych etapach działalności zawodowej. Organizacja wspiera dziennikarzy poprzez: przyznawanie zapomóg, pokrywanie kosztów doradztwa prawnego, organizowanie spotkań i konferencji, również o charakterze międzynarodowym.
Sprzyja, by powstawały książki i projekcje dokumentalne traktujące o wolności słowa, etyce dziennikarskiej i solidarności zawodowej.

Cele fundacji

  • pomoc dziennikarzom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
  • działalność kulturalna,edukacyjna służąca wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego i wolności słowa oraz
    rozwojowi komunikacji społecznej,
  • wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne i prawne projektów dziennikarskich,
  • udzielanie pomocy prawnej i finansowej dziennikarzom, będącym stroną postępowańprowadzonych z ich udziałem
    w związku z wykonywaniem przez nich zawodu.
Wróć do góry

Nasze działania

8 maja w Centrum Prasowym Foksal odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Forum Wolnych Narodów Rosji. W konferencji wzięli udział przedstawiciele mniejszości narodowych zamieszkałych na terenach dzisiejszej Federacji Rosyjskiej, rosyjscy i białoruscy opozycjoniści, a także politycy i eksperci z Polski, Ukrainy, Litwy, USA czy Kazachstanu. Konferencja trwała ponad 7 godzin i transmitowana była w trzech językach, polskim, rosyjskim i angielskim. Czytaj dalej >>>

On May 8, the Foksal Press Center hosted an international conference titled Free Nations of Russia Forum.   The conference was attended by representatives of minorities living on the territory of the present Russian Federation, Russian and Belarusian oppositionists, as well as politicians and experts from Poland, Ukraine, Lithuania, USA and Kazakhstan.   The conference lasted over 7 hours and was broadcast in three languages, Polish, Russian and English. Czytaj dalej >>>

On May 8, the Foksal Press Center will host an international conference “Free Nations of Russia Forum”. The organizer, meaning the Journalists’ Solidarity Foundation, menaged to invite to the House of Journalist at 3/5 Foksal street, not only important Russian politicians, who emigrated and believe that there will come a day, when Putin’s regime will fall and Russia will break with its imperial tradition, but also politicians and experts from Poland, Ukraine and Belarus. Czytaj dalej >>>

8 мая в пресс-центре «Фоксаль» пройдет международная конференция «Форум свободных народов России». Организатору, а именно Фонду «Солидарность журналистов», удалось собрать в Доме журналистов на  улице Фоксаль 3/5 не только видных российских политиков, которые эмигрировали, но продолжают верить, что наступит день, когда режим Путина падет и Россия порвет со своей имперской традицией, а также политиков и экспертов из Польши, Украины и Беларуси.   Czytaj dalej >>>Partnerzy Fundacji

Wróć do góry
KONTAKT

FUNDACJA SOLIDARNOŚCI
DZIENNIKARSKIEJ
ul. Foksal 3/5
00-366 Warszawa

TELEFON: +48 503 093 133
EMAIL: info@solidarnoscdziennikarska.pl

SFINANSOWANO PRZEZ

Wróć do góry