O fundacji

Fundacja Solidarności Dziennikarskiej została powołana do życia przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich aktem notarialnym sporządzonym dnia 2 sierpnia 2013 r.

Fundacja działa na postawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień Statutu Fundacji. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa, działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Cele Fundacji są następujące: działalność kulturalna, oświatowa i edukacyjna służąca wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego i wolności słowa oraz rozwojowi komunikacji społecznej, wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne i prawne projektów dziennikarskich, udzielanie pomocy dziennikarzom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, wspieranie osób kształcących się w celu wykonywania zawodu dziennikarza, prowadzenie i wspieranie inicjatyw o charakterze charytatywnym, podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do założenia domu dziennikarza – seniora, udzielanie pomocy prawnej i finansowej dziennikarzom, będącym stroną postępowań prowadzonych z ich udziałem w związku z wykonywaniem przez nich zawodu dziennikarza albo inicjującym takie postępowania.

Fundacja może realizować powyższe cele poprzez: pomoc finansową, rzeczową, organizacyjną i prawną udzielaną dziennikarzom oraz ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, a także instytucjom i organizacjom, których cele są zbieżne z celami Fundacji, w szczególności przyznawanie zapomóg, dofinansowanie oraz pokrywanie kosztów obsługi prawnej, fundowanie stypendiów dla osób kształcących się w celu wykonywania zawodu dziennikarza, prowadzenie szkoleń, odczytów, seminariów, konferencji i innych form doskonalenia zawodowego, podejmowanie wspólnych inicjatyw z innymi stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi, kulturalnymi, technicznymi i ekonomicznymi oraz innymi organizacjami, których cele są zbieżne z celami Fundacji, współpracę z organizacjami dziennikarskimi w kraju i za granicą, organizowanie i finansowanie założenia domu dziennikarza – seniora.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Jak mówi statut Fundacji, działalność gospodarcza Fundacji może obejmować m.in.: drukowanie gazet, wydawanie książek, wydawanie gazet i czasopism, działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych oraz ich dystrybucją, zarządzanie stronami internetowymi (hosting), działalność portali internetowych, działalność agencji informacyjnych, wynajem i zarządzanie nieruchomościami, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, działalność agencji reklamowych, działalność fotograficzną, działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów, pozaszkolne formy edukacji, sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, prowadzenie hoteli, restauracji, pomoc społeczną z zakwaterowaniem zapewniającą opiekę pielęgniarską, pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, działalność bibliotek, działalność archiwów, działalność muzeów.

Organami Fundacji są: Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

Pobierz: Statut fundacji

 

Nasi partnerzy: